MN logo rgb web 300x77
Kommunen overså legeplads-forurening i årevis: “Fejl sker”

Kommunen overså legeplads-forurening i årevis: “Fejl sker”

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel

I ni år har Københavns Kommune vidst, at jorden på naturlegepladsen ByOasen i Møllegade var for forurenet til at kunne bruges som offentlig legeplads. Alligevel var der ingen, der reagerede – før en nabo begyndte at undre sig…

Topfoto (arkiv): Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Da Luna Maria Lempel en fredag aften i september satte sig ned i sin lejlighed i Møllegade for at skrive en mail, troede hun ikke, det ville få så store konsekvenser.

Faktisk havde hun besluttet sig for at lade være – for selvfølgelig var der styr på det, ikke? Og som nybagt mor øvede hun sig på ikke at gå og være bange for alt muligt hele tiden.

Men tvivlen blev ved med at nage, og efter en måned gjorde hun det alligevel: oprettede mailen, adresserede den til Miljøenheden under Region Hovedstaden, satte ordene ’Legeplads byoasen’ i emnefeltet og begyndte at skrive:

“Hej 🙂

Vi er en lille familie, der bor på Nørrebro og rigtig godt kan lide at komme nede hos gederne og hønsene på den bemandede legeplads Byoasen…”

En måned senere blev ByOasen lukket ned på ubestemt tid. Og det er den stadig.

“Jorden er giftig”

I mailen kunne Luna Maria Lempel nemlig fortælle det, som kommunen har været klar over siden 2011, og som er offentlig tilgængelig viden, men ingen hidtil havde reageret på:

At jorden under ByOasen er forurenet. 

Det er der en stor del af jorden i København, der er, og det anses i mange andre sammenhænge ikke som det store problem. 

Men når jorden befinder sig på en offentlig legeplads – så gør det.

Læs også: ByOasen undersøgt: Ingen akut sundhedsfare ved jordforurening

Små børn og forurenet jord opfattes grundlæggende som en skidt cocktail, og Københavns Kommune har i nyere tid gjort et stort nummer ud af at få undersøgt og fjernet forurenet jord på alle daginstitutioner og en række offentlige legepladser.

Men det er bare ikke sket på ByOasen – og hvorfor ikke det?

Det korte og ikke synderligt tilfredsstillende svar er: Det er der faktisk ikke rigtig nogen, der kan svare på.

Fra lokalt initiativ til kommunal legeplads 

ByOasen blev bygget i 2009 af Miljøpunkt Nørrebro, der drev naturlegepladsen indtil 2014, hvor den overgik til kommunen.

I mellemtiden – i oktober 2011 – blev grunden kortlagt som forurenet.

Det gjorde den af Region Hovedstaden, og en forholdsvist kort og overskuelig orientering på 5 A4-sider om den konstaterede forurening på matriklen blev sendt til Københavns Ejendomme, der hører under kommunens Økonomiforvaltning.

På det tidspunkt blev ByOasen stadig drevet af Miljøpunkt Nørrebro, men det var Københavns Ejendomme, der som grundens ejer blev orienteret.

Læs også: ByOasen reddet: “Du drømmer ikke om, hvor glade vi er!”

“På jeres grund er der fundet forurening med oliekomponenter, tungmetaller og tjærestoffer. Forureningen kan udgøre et problem i forhold til det grundvand, vi bruger til drikkevand (olie) eller arealanvendelsen (olie, tungmetaller og tjærestoffer). Det betyder, at forureningen på jeres grund er med i den pulje af forurenede grunde, som Region Hovedstaden på et tidspunkt vil undersøge nærmere og eventuelt rense op,” skrev Region Hovedstaden i orienteringen, der dog også konkluderede, at der kunne gå mange år, før regionen ville gå videre med forureningen på grunden.

Da ByOasen på dette tidspunkt var udlagt som rekreativt areal, kunne Københavns Kommune bruge den som hidtil, fastslog regionen.

Kortlægningen ville først få betydning, hvis Københavns Ejendomme ville ændre anvendelsen af det kortlagte areal – herunder til offentlig legeplads. 

Hvilket netop var det, der skete i 2014.

.

Mange kokke fordærver… jorden?

Og så bliver det først for alvor sjovt – for som om det ikke var nok at have både Region Hovedstaden, Miljøpunkt Nørrebro og Københavns Kommune inde over, så er ByOasen siden 2014 faldet ned mellem tre forvaltningsmæssige stole inden for Københavns Kommune: 

Grunden i De Gamles By er ejet af Københavns Ejendomme, som er en del af Økonomiforvaltningen. Den samme grund bliver lejet af Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, som Den Gamle By hører ind under. Og selve legepladsen ByOasen bliver driftet af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Og et eller andet sted i samspillet mellem de tre forvaltninger er der nogen, der har glemt at sørge for, at jordforholdene i ByOasen lever op til de krav, der er til en offentlig legeplads.

Præcis hvor og hvornår det er gået galt, har man ifølge vicedirektør fra Teknik- og Miljøforvaltningen Nikolaj Hvingtoft Hansen ikke kunnet finde frem til.

“Men det kan umiddelbart se ud til, at der er sket en fejl et eller andet sted i processen, hvor brugen af området har ændret karakter fra rekreativ brug til et område med legeplads,” siger han.

Hvad er det, der er sket?

“Vi ved det ikke. Vi overtog et færdigt areal i 2014 med en formodning om, at de her ting var på plads.  Vi har normalt en standardprocedure, hvor du selvfølgelig skal have oprenset jorden, hvis et område i byen overgår til legeplads – især hvis den er konstateret så forurenet, som den tilsyneladende er her. Men et eller andet sted er kæden altså hoppet af.”

Men er det tilfredsstillende for jer ikke at vide, hvor og hvordan fejlen er sket?

“Vi kan selvfølgelig godt være nysgerrige på, hvor fejlen er sket, men det ændrer jo ikke på det vigtigste, nemlig at vi får rettet op på fejlen igen. Der er et fælles ønske på tværs i kommunen om at få ByOasen genåbnet så hurtigt som muligt, og der har vi brug for en politisk tilkendegivelse for at finde de midler, der skal til.” 

Så I vil ikke bruge mere tid på at finde ud af, hvor det er gået galt – så man undgår lignende fejl en anden gang?

“Hvis det var med det formål, kunne man måske godt bruge noget krudt på det. Men nu er det jo ved at være nogle år siden, det er sket, og processerne er egentlig meget gode, som de er. Fejl sker.”

Jo, men nu er det jo ikke mere end et par uger siden, at en anden forvaltningsmæssig fejl begået i De Gamles By – kun få hundrede meter fra ByOasen – resulterede i, at politikerne måtte skrotte planerne om et stort anlagt trafikprojekt på Tagensvej. Som lokal beboer kan det jo godt virke, som om der ikke rigtig er styr på tingene derinde i forvaltningen? 

“Jamen, det er selvfølgelig ikke sjovt at lave fejl, og vi er da ikke interesseret i, at det sker igen. Men som jeg forstår det, hører det også absolut til sjældenhederne. Og man må jo veje mål og midler op og spørge, om det kommer til at føre til noget, eller om man de seneste år har indført de procedurer, der skal til. Det er alene et spørgsmål om at bruge vores ressourcer konstruktivt,” siger vicedirektøren.

“Vildt forløb”

Tilbage sidder Luna Maria Lempel, der i sin mail fra september skrev til Region Hovedstaden, at hun som udgangspunkt ikke var bekymret, “da jeg regner med, at man godt kan besøge legepladser i Københavns Kommune uden at være bange for gift,” som hun formulerede det.

Og selvom Københavns Kommune har foretaget nye jordprøver, der viser, at jordforureningen heldigvis ikke udgør nogen akut sundhedsfare, kalder hun stadig forløbet for ’vildt’:

“Jeg er sindssygt splittet. Jeg er opvokset på Nørrebro og bor i Møllegade, så det er da lidt voldsomt, at min henvendelse bliver ført ud i livet på den her lidt overraskende måde. Da jeg kom ned og så afspærringen, tudede jeg og tænkte: ’åh nej, hvad har jeg gjort? Hvad med de gamle og børnene?,” fortæller hun og fortsætter:

“Men samtidig tænker jeg, at der bliver gjort noget godt. Hvis der er et problem, er det jo fint, at området bliver lukket ned, og jeg er glad for, at folk tager det seriøst, og at der bliver gjort noget ved det. ”

Men frem for alt undrer hun sig – som hun også gjorde, da hun den fredag aften for snart tre måneder satte sig ned og skrev sin første mail til Region Hovedstaden om ByOasen.

“Når nu informationerne er offentligt tilgængelige, forstår jeg ikke, at man ikke på noget tidspunkt i den her proces har kigget på det, der lå, eller har fået taget nogle nye prøver. De bliver nødt til at få det fikset nu”.

DET VIDSTE KOMMUNEN – kortlægningen fra 2011

ByOasens del af De Gamles By ligger på Møllegade 25D/Guldbergsgade 26, matrikel nr, 2163 Udenbys Klædebo Kvarter. Det kortlagte areal udgør 4.384 kvm.

I kortlægningen, der 17. oktober 2011 er sendt fra Region Hovedstadens Miljøafdeling til Københavns Ejendomme (Københavns kommune, Økonomiforvaltningen), står bl.a., at:

• der på grunden er der fundet forurening med oliekomponenter, tungmetaller og tjærestoffer

• der i det terrænnære jordlag er påvist forurening (bly) over Miljøstyrelsens afskæringskriterier i 2 ud af 27 prøver

• der i det dybereliggende lag er påvist forurening (bly, totalkulbriner, PAH benz(a)pyren) over Miljøstyrelsens afskæringskriterier i 20 ud af 27 prøver

• Københavns Ejendomme skal søges om tilladelse hos Københavns Kommune, Center for Miljø, hvis man ønsker at ændre arealets anvendelse en række formål, herunder offentlig legeplads.

• Københavns Ejendomme har pligt til at underrette eventuelle lejere og købere om kortlægningen.

DET SKER DER MED BYOASEN

• Det er konstateret, at hele ByOasen er forurenet, og at jorden skal fjernes i en halv meters dybde. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vurderer, at en oprensning/udskiftning af jorden og følgende reetablering af legepladsen samlet vil koste ca. 11,2 mio. kr.

• Disse penge skal byens politikere nu i gang med at finde. Socialdemokratiets Teknik-og Miljøordfører Marcus Vesterager forventer, at man kan afsætte midlerne i den såkaldte overførselssag – groft sagt de penge, kommunen får til overs, når årets regnskab er gjort op – til foråret. Alt i alt forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at legepladsen – hvis politikerne finder midlerne – kan reetableres i løbet af knap et år.

• Nørrebro Lokaludvalg har foreslået, at ByOasen – inklusive naturlegepladsens dyr – i mellemtiden midlertidigt flyttes til den såkaldte ’Fårefolden’, en større græsplæne ved kapellet i De Gamles By, tæt ved Sjællandsgade. Det er alle de involverede kommunale forvaltninger indforstået med, såfremt jorden her er ren – hvilket er ved at blive undersøgt.

Related Articles

X